VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Báo cáo khoa học

  Tham dự IRC 2012

 

Các báo cáo khoa học được trình bày và các poster được giới thiệu tại Hội thảo Cao su Quốc tế năm 2012 được tổ chức tại Kerela, Ấn Độ.                        

Báo cáo khoa học được trình bày:

Báo cáo khoa học 1.

Báo cáo khoa học 2.

Poster được giới thiệu:

Poster 1.

Poster 2.