VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng kế hoạch và Khoa học - công nghệ

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Tuyết Anh

Phó Trưởng phòng: Ông Vi Văn Toàn

                                  

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về công tác kế hoạch, KHCN, đất đai, môi trường ngắn hạn và dài hạn; điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng, dự tính dự báo các kế hoạch công tác ngắn hạn, hàng năm và dài hạn theo chức năng nhiệm vụ của Viện. Triển khai các dự án, công trình đầu tư, thủ tục đầu tư, quản lý dự án và theo dõi tiến độ đầu tư.

2. Giúp Viện trưởng tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá và tổng kết các hoạt động thực hiện kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong toàn Viện.

3. Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, theo dõi sản lượng sản xuất, thành phẩm nhập kho và tiêu thụ sản phẩm. Phân phối vật tư, nguyên vật liệu cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức mua sắm, đấu thầu theo kế hoạch Viện đề ra. Lập, rà soát và điều chỉnh các định mức và giá thành.

4. Soạn thảo và theo dõi các hợp đồng trung và dài hạn về các sản phẩm của Viện trong và ngoài nước.

5. Thực hiện công tác quản lý đất đai chung toàn Viện, cập nhật theo dõi biến động, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất, kiểm tra và xác định liên ranh khu đất của Viện.

6. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về công tác quản lý tài sản đất đai, vườn cây KTCB và khai thác của Viện. Lập dự toán nông nghiệp, kế hoạch vật tư, phân bón, hoá chất, … Tổ chức kiểm kê đánh giá chất lượng các vườn cây KTCB và khai thác.

7. Xây dựng, hướng dẫn và thực hiện mục tiêu, chương trình hành động bảo vệ môi trường ở các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

8. Quản lý nội dung và kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Viện. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phát minh sáng chế và bản quyền tác giả trong phạm vi các đề tài nghiên cứu của Viện.

9. Thực hiện công tác thông tin KHCN, quản lý tư liệu và ấn phẩm KHCN

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

236Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại

(028) 39 01 49 14

Số Fax

(028) 39 32 63 14

Địa chỉ Email

kehoach@rriv.org.vn