VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Sở hữu trí tuệ

Tác giả: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

Tác giả: Mai Văn Sơn và Phan Thành Dũng.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích.

Tác giả: Trần Thúc Bảo, Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng.

Tác giả: Trần Thúc Bảo, Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích.