VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Hội thảo được Ban Quản lý Kỹ thuật thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (RRIV) tổ chức vào ngày 25/07/2008 tại Trung âm Lai Khê của RRIV ở xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hội thảo được Ban Quản lý Kỹ thuật thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (RRIV) tổ chức vào ngày 07/08/2008 tại Trung tâm Lai Khê của RRIV ở xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hội thảo được Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (RRIV) tổ chức vào ngày 18/08/2008 tại Trung tâm Lai Khê của RRIV ở xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Báo cáo viên: ThS. Vũ Văn Trường