VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ

Danh mục các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới được công nhận từ năm 1990. (Cập nhật: 10/06/2014)

Danh mục các giống cao su tiến bộ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận từ năm 1990. (Cập nhật: 05/01/2013)

Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới được công nhận từ năm 1990. (Cập nhật: 10/06/2014)