VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ

  Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới

 

 

TBKT, CN mới do Cơ quan Nhà nước công nhận

 

STT

Tên TBKT, CN mới

Quyết định công nhận

Cơ quan ra QĐ

Số QĐ

Ngày ra QĐ

1

Kết quả phương pháp nghiên cứu "biến đổi hàm lượng chất dinh dưỡng trong lá cao su theo tuổi lá" để bón phân cho thích hợp

Bộ NN & CNTP

289 NN-KHKT/QĐ

17/07/1993

2

Biện pháp sử dụng Validacin với nồng độ 2% trị nấm hồng hại cây cao su

Bộ NN & CNTP

1393 NN-KHKT/QĐ

11/10/1994

3

Biện pháp sử dụng Roundup và Spark diệt cỏ tranh trên vườn cao su

4

Biện pháp áp dụng chế độ cạo kết hợp kích thích mủ trên một số dòng vô tính cao su mới ở miền Đông Nam Bộ

5

TCVN 3769:1995 - Cao su thiên nhiên SVR

Bộ KH, CN & MT

1635/QĐ-TĐC

23/09/1995

6

Biện pháp trừ bệnh nấm hồng, lét sọc mặt cạo và trừ cỏ tranh cho cao su

Bộ NN & PTNT

2767 NN-KHCN/QĐ

29/10/1997

7

Biện pháp ứng dụng màng chắn nước mưa cho miệng cạo cây cao su

8

TCVN 6314:1997 - Latex cao su thiên nhiên cô đặc

Bộ KH, CN & MT

2117/QĐ-TĐC

10/11/1997

9

Sử dụng dung môi Ridomil pha thuốc trị bệnh loét sọc mặt cạo

Bộ NN & PTNN

3492 QĐ/BNN-KHCN

09/09/1999

10

VILAS 063 - Phòng Thí nghiệm theo TCVN 5958:1995

Tổng cục TCĐLCL

64/2000/QĐ-CNCL

09/10/2000

11

Biện pháp phòng trừ bệnh hại cây cao su do nấmBotryodiploidia theobromae

Bộ NN & PTNT

5218 QĐ/BNN-KHCN

16/11/2000

12

Quy trình sản xuất và sử dụng chất kích thích mủ cao su Stimulatex

Bộ NN & PTNT

5310 QĐ/BNN-KHCN

29/11/2002

13

Kỹ thuật bón phân cho cây cao su theo phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng lá ở miền Đông Nam Bộ

Bộ NN & PTNT

5674 QĐ/BNN-KHCN

16/12/2002

14

Biện pháp sử dụng chất bám dính BDNH 2000 phối hợp với Validacin 5L và Anvil 5SC trị bệnh nấm hồng cây cao su

Bộ NN & PTNT

2215 QĐ/BNN-KHCN

02/08/2004

15

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây cao su ở vùng Bắc Trung Bộ

Bộ NN & PTNT

1086/QĐ-BNN-KHCN

14/04/2006

16

TCN 762:2006 - Cao su - Phương pháp lấy mẫu mủ cao su trên vườn cây khai thác để phân tích các thông số sinh lý

Bộ NN & PTNT

2930 QĐ/BNN-KHCN

10/10/2006

17

TCN 763:2006 - Cao su - Quy trình kỹ thuật trồng mới, chăm sóc và khai thác vườn cây

18

TCN 764:2006 - Cao su - Chất kích thích mủ - Yêu cầu kỹ thuật

19

TCN 765:2006 - Cây giống cao su - Yêu cầu kỹ thuật

20

Kỹ thuật hố đa năng - tích mùn, giữ ẩm, bón phân và ép xanh - trên vườn cây cao su kiến thiết cơ bản và khai thác

Bộ NN & PTNT

778/QĐ-TT-CCN

29/12/2011

 

TBKT, CN mới do Tổng Công ty Cao su Việt Nam / Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công nhận

 

STT

Tên TBKT, CN mới

Quyết định công nhận

Cơ quan ra QĐ

Số QĐ

Ngày ra QĐ

1

Cơ cấu giống cao su 1994 - 1996

TCT CSVN

728/CV-KT

28/08/1994

2

Quy trình kỹ thuật trồng cao su

TCT CSVN

 

27/09/1997

3

Cơ cấu giống cao su 1999 - 2001

TCT CSVN

456/CV-KT

08/04/1999

4

Quy định tạm thời về kỹ thuật cạo úp có kiểm soát

TCT CSVN

1626/CV-QLKT

11/10/2000

5

Cơ cấu giống cao su 2002 - 2005

TCT CSVN

1399/QĐ-QLKT

03/09/2002

6

Quy trình kỹ thuật cây cao su

TCT CSVN

1461/QĐ-QLKT

20/08/2004

7

TCVN 3769:2004 - Cao su thiên nhiên SVR

TCT CSVN

585/QĐ-QLKT

28/03/2005

8

Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, kỹ thuật trồng mới - chăm sóc, khai thác và bảo vệ thực vật vườn cây cao su

TCT CSVN

1124/QĐ-QLKT

25/07/2005

9

Quy trình công nghệ chế biến cao su định chuẩn kỹ thuật SVR 20

TCT CSVN

1124/QĐ-QLKT

25/07/2005

10

Quy trình công nghệ sơ chế cao su tờ tiểu điền RSS

11

Kỹ thuật kích thích mủ bằng khí Ethylene - RRIMFLOW trong khai thác mủ cao su

TĐ CNCS VN

1072/QĐ-CSVN

22/10/2007

12

Cơ cấu giống cao su 2006 - 2010 (điều chỉnh)

TĐ CNCS VN

82/QĐ-CSVN

29/01/2008

13

Quy trình công nghệ chế biến cao su tờ tiểu điền RSS

TĐ CNCS VN

538/QĐ-CSVN

01/09/2009

14

TCCS 104:2009 - Quy trình chế biến cao su tờ xông khói RSS

TĐ CNCS VN

71/QĐ-CSVN

02/02/2010

15

TCCS 105:2009 - Cao su tờ xông khói RSS - Quy định kỹ thuật

TĐ CNCS VN

71/QĐ-CSVN

02/02/2010

16

Quy trình kỹ thuật trồng cao su vùng miền núi phía Bắc

TĐ CNCS VN

27/QĐ-HĐTVCSVN

29/07/2010

17

Quy trình kỹ thuật trồng cao su trên đất rừng khộp nghèo ngập úng

TĐ CNCS VN

112/QĐ-HĐTVCSVN

05/10/2010

18

Cơ cấu giống cao su 2011 - 2015

TĐ CNCS VN

322/QĐ-HĐTVCSVN

11/07/2011

19

TCCS 106:2012 - Quy định bao gói, lưu kho, vận chuyển cao su SVR, RSS

TĐ CNCS VN

235/QĐ-HĐTVCSVN

21/08/2012

20

TCCS 107:2012/TĐCNCSVN - Quy trình công nghệ chế biến latex ly tâm cao su thiên nhiên cô đặc

TĐ CNCS VN

341/QĐ-HĐTVCSVN

13/11/2012

21

Quy trình kỹ thuật cây cao su

TĐ CNCS VN

497/QĐ-HĐTVCSVN

25/12/2012