VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ

  Các tiêu chuẩn, quy chuẩn

 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn mới do Cơ quan Nhà nước ban hành

 

STT

Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn mới

Quyết định công nhận

Cơ quan ra QĐ

Số QĐ

Ngày ra QĐ

1

TCVN 3769:1995 - Cao su thiên nhiên SVR

Bộ KH, CN & MT

1635/QĐ-TĐC

23/09/1995

2

TCVN 6314:1997 - Latex cao su thiên nhiên cô đặc

Bộ KH, CN & MT

2117/QĐ-TĐC

10/11/1997

3

TCN 762:2006 - Cao su - Phương pháp lấy mẫu mủ cao su trên vườn cây khai thác để phân tích các thông số sinh lý

Bộ NN & PTNT

2930 QĐ/BNN-KHCN

10/10/2006

4

TCN 763:2006 - Cao su - Quy trình kỹ thuật trồng mới, chăm sóc và khai thác vườn cây

5

TCN 764:2006 - Cao su - Chất kích thích mủ - Yêu cầu kỹ thuật

6

TCN 765:2006 - Cây giống cao su - Yêu cầu kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn mới do Tổng Công ty Cao su Việt Nam / Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành

 

STT

Tên TBKT, CN mới

Quyết định công nhận

Cơ quan ra QĐ

Số QĐ

Ngày ra QĐ

1

TCCS 104:2009 - Quy trình chế biến cao su tờ xông khói RSS

TĐ CNCS VN

71/QĐ-CSVN

02/02/2010

2

TCCS 105:2009 - Cao su tờ xông khói RSS - Quy định kỹ thuật

TĐ CNCS VN

71/QĐ-CSVN

02/02/2010

3

TCCS 106:2012 - Quy định bao gói, lưu kho, vận chuyển cao su SVR, RSS

TĐ CNCS VN

235/QĐ-HĐTVCSVN

21/08/2012

4

TCCS 107:2012/TĐCNCSVN - Quy trình công nghệ chế biến latex ly tâm cao su thiên nhiên cô đặc

TĐ CNCS VN

341/QĐ-HĐTVCSVN

13/11/2012

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn mới do Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam ban hành

 

STT

Tên TBKT, CN mới

Quyết định công nhận

Cơ quan ra QĐ

Số QĐ

Ngày ra QĐ

1

TCCS 01:2014/VNCCSVN - Chất bám dính BDNH 2000

Viện NCCS VN

181/QĐ-VCS

12/05/2014

2

TCCS 02:2014/VNCCSVN - Chất kích thích mủ cao su STIMULATEX

Viện NCCS VN

182/QĐ-VCS

12/05/2014

3

TCCS 03:2014/VNCCSVN - Chế phẩm tăng sản lượng mủ cao su STIMULATEX

Viện NCCS VN

183/QĐ-VCS

12/05/2014

4

TCCS 04:2014/VNCCSVN - Chế phẩm dinh dưỡng sinh học tăng sản lượng mủ NUTRI-LATEX

Viện NCCS VN

184/QĐ-VCS

12/05/2014