VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Quản trị Nhân sự - Hành chính

 

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng:        Ông Phan Đình Thảo

Phó Trưởng phòng: - Bà Nguyễn Thị Lệ

                                   - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương và thực hiện chính sách cho người lao động.

- Giúp Viện trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện: tổ chức bộ máy quản lý, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và sử dụng lao động theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

- Tham mưu cho Viện trưởng trong công tác Quản lý Hành chính, Quản trị, Văn thư - Lưu trữ.

- Quan hệ với các cơ quan hữu quan và các tổ chức trong nước; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện của Viện; 

- Bảo quản hồ sơ tài liệu của người lao động, quản lý cơ sở vật chất được giao theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Viện.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

 (028) 39 32 63 12 - (028) 39 32 63 13 - (0274) 3 564 651

Số Fax

 (028) 39326314 - (0274) 3 564 055 

Địa chỉ Email

phongqtnshc@rriv.org.vn