VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Phòng Tài chính - Kế toán

 

Cơ cấu tổ chức

Phó Trưởng phòng: Bà Phan Thị Hồng Loan

Phụ trách Kế toán: Bà Nguyễn Ngọc Bích

Chức năng nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ban giám đốc Viện về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; thực hiện các kế hoạch tài chính của Viện và điều hành công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, chế độ kế toán hiện hành.

2. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác kế toán trong Viện theo các quy định của pháp luật: kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, các nghĩa vụ với nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi phạm pháp luật về tài chính kế toán ở các đơn vị trong Viện.

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Viện trưởng, giúp Viện trưởng giám sát các hoạt động tài chính của Viện và các  đơn vị trực thuộc.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

236Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại

(028) 39 32 63 19

Số Fax

(028) 39 32 63 14

Địa chỉ Email