VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trạm thực nghiệm cao su Suối Kiết

 

Cơ cấu tổ chức

Phụ trách Trạm: Ông Lê Thành Trung

 

 

Chức năng nhiệm vụ

(Đang cập nhật...)