VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Giống cao su

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc:          ThS. Nguyễn Thành Nhân

Phó Giám đốc: - TS. Vũ Văn Trường

                           - ThS. Trần Minh

 

Chc năng - Nhim v

a. Chc năng

Bảo tồn nguồn gen cây cao su; nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc, sản xuất, cung ứng giống cao su; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất cây giống; trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế mủ cao su;

b. Nhim v

- Bảo tồn và khai thác nguồn gen cây cao su với hơn 3.300 kiểu gen tại Việt Nam, đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen bằng các kỹ thuật sinh học phân tử;

- Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu, tạo tuyển giống cao su mới phục vụ cho việc canh tác cây cao su trên nhiều vùng sinh thái khác nhau với mục tiêu tăng năng suất, chống chịu hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống cao su hướng đến sản xuất cây giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô;

- Tham gia triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm đồng ruộng của các đơn vị nghiên cứu chuyển giao ngoài Trung tâm trực thuộc Viện tại Lai Khê;

- Xây dựng các vườn cao su thực nghiệm, trình diễn giống cao su tiến bộ tại các công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

- Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực giống cao su dưới sự tổ chức và quản lý của Viện theo đúng quy định pháp luật;

-  Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cây giống, cành gỗ ghép giống cao su thuần chủng phục vụ sản xuất và nghiên cứu;

- Thực hiện trồng, chăm sóc và thu hoạch mủ cao su hiệu quả trên các loại hình vườn sản xuất và thực nghiệm của Viện tại Lai Khê;

- Thực hiện sơ chế mủ cao su từ vườn cây sản xuất và thực nghiệm của Viện tại Lai Khê;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn cơ cấu giống cao su phục vụ TC-TM, xác nhận giống cao su vườn nhân và vườn ương, định danh giống cao su giai đoạn KTCB và sản xuất kinh doanh;

- Tư vấn và hướng dẫn áp dụng phương pháp chẩn đoán nhanh hàm lượng đường sucrose trong mủ trên vườn khai thác;

- Dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, đào tạo nâng cao trình độ cho người trồng cao su trong việc TC-TM, quản lý vườn cây.

- Tập huấn kỹ thuật nhận diện giống cao su cho các công ty cao su trực thuộc Tập đoàn CNCS Việt Nam;

- Tham gia xây dựng cơ cấu giống và quy trình kỹ thuật cây cao su theo từng giai đoạn dưới sự chỉ đạo của Viện và Tập đoàn;

- Tham gia thực hiện công tác trao đổi giống đa phương và song phương giữa Viện với các Viện nghiên cứu cao su trên thế giới;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất được Viện giao tại Lai Khê

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 565 596

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email