VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Công nghệ cao su

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: KS. Nguyễn Duy Luân

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Sản xuất bán sản phẩm và sản phẩm cao su;

2. Thực hiện gia công sơ chế cao su khai thác từ vườn cây sản xuất thực nghiệm của Viện tại Lai Khê và cho cao su tiểu điền tại địa bàn;

3. Tổ chức sản xuất kinh doanh mủ cao su theo năng lực, thiết bị của đơn vị;

4. Nghiên cứu và triển khai xây dựng, chuyển giao mô hình sơ chế cao su cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

5. Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực môi trường và kiểm soát môi trường trong sản xuất và kinh doanh cao su.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 804

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email