VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Công nghệ cao su

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: KS. Nguyễn Duy Luân

 

Chức năng nhiệm vụ:

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu - triển khai, đào tạo - chuyển giao kỹ thuật, sản xuất thực nghiệm và các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch của ngành công nghiệp sản xuất cao su thiên nhiên, gồm:

    -  Công nghệ chế biến cao su nguyên liệu

    -  Công nghệ chế tạo hỗn hợp và sản phẩm cao su

    -  Công nghệ môi trường ngành cao su.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 804

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email