VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật tây nguyên

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Vi Văn Toàn

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

                         Ông Phạm Văn Toàn

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu KHCN liên quan đến phát triển và kinh doanh cây cao su trên địa bàn Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung;

2. Thực hiện các công tác chuyển giao dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, tư vấn và khuyến nông cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh cao su tại địa bàn;

3. Tổ chức sản xuất thực nghiệm, sản xuất kinh doanh trên tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cao su theo chức năng, nhiệm vụ của Viện và được Ban Giám đốc Viện chấp thuận;

4. Quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các cơ sở vật chất được Viện giao: đất đai, nhà làm việc, các phương tiện và công trình phục vụ sản xuất;

5. Quản lý và tổ chức thu hoạch mủ hiệu quả các loại hình vườn cây cao su của Viện tại Trạm Thực nghiệm Cao su Tây Nguyên (ChưPrông – Gia Lai) và Trạm Thực nghiệm Cao su Phú Yên (Sông Hinh – Phú Yên) theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Viện;

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

322 Trường Chinh, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại

(0269) 3 820 565

Số Fax

(0269) 3 820 565

Địa chỉ Email

tttn@rriv.org.vn