VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật tây nguyên

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Vi Văn Toàn

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

                         Ông Phạm Văn Toàn

 

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

322 Trường Chinh, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại

(0269) 3 820 565

Số Fax

(0269) 3 820 565

Địa chỉ Email

tttn@rriv.org.vn