VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Phạm Văn Dược

 

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến phát triển cao su tiểu điền;

2. Thực hiện tư vấn, đào tạo và khuyến nông phát triển cao su tiểu điền;

3. Tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cây giống, cành giống gỗ ghép cao su thuần chủng Bảng I phục vụ cho các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn;

4. Thực hiện chuyển giao kỹ thuật; dịch vụ trồng mới và chăm sóc cao su cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh cao su tại địa bàn;

5. Quản lý và tổ chức thu hoạch mủ hiệu quả các loại hình vườn cây cao su của Viện tại Trung tâm An Lộc (Suối Tre – Long Khánh) và Trạm Thực nghiệm Cao su Suối Kiết (Tánh Linh – Bính Thuận) theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Viện;

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại

(0251) 3 726 010

Số Fax

(0251) 3 726 348

Địa chỉ Email

ttal@rriv.org.vn