VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền

 

Cơ cấu tổ chức

Q.Giám đốc: ThS. Đặng Quốc Thông

 

 

Chức năng nhiệm vụ:

(Đang cập nhật...)

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại

(0251) 3 726 010

Số Fax

(0251) 3 726 348

Địa chỉ Email

ttal@rriv.org.vn