VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc:          TS. Trần Đình Minh

Phó Giám đốc:  ThS. Lê Thành Trung

 

 

Chức năng

Nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo, khuyến nông về chuyên ngành cây cao su tại khu vực tiểu điền. Trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế mủ cao su tại các Trạm thực nghiệm.

Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu, thực hiện tư vấn, đào tạo và khuyến nông liên quan đến phát triển cao su tiểu điền;

- Tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cây giống, cành giống gỗ ghép cao su thuần chủng phục vụ cho các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn;

- Quản lý và tổ chức thu hoạch mủ hiệu quả các loại hình vườn cây cao su của Viện tại An Lộc (Suối Tre – Long Khánh) và Trạm Thực nghiệm Cao su Suối Kiết (Tánh Linh – Bình Thuận);

- Thực hiện chuyển giao kỹ thuật; dịch vụ trồng mới và chăm sóc cao su cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh cao su tại địa bàn;

- Phối hợp với các đơn vị trong Viện để nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất và phân phối các chế phẩm công nghệ sinh học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư khai thác và các hóa chất khác sử dụng cho cây cao su và các cây nông nghiệp khác;

- Sản xuất kinh doanh cao su và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tiến bộ trong các lĩnh vực cao su và các cây trồng nông lâm nghiệp khác liên quan;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất của Viện tại Suối Tre, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai

Điện thoại

(0251) 3 726 010

Số Fax

(0251) 3 726 348

Địa chỉ Email

ttal@rriv.org.vn