VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc:          ThS. Nguyễn Thanh Trúc

Phó Giám đốc:  KS. Nguyễn Hữu Trường

Chức năng

Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về chất lượng, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực sản xuất cao su thiên nhiên.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo ngành trong việc thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng và môi trường trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ cao su thiên nhiên;

- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh cây cao su, thực hiện các hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước về tiêu chuẩn – chất lượng cao su;

- Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ cao su thiên nhiên;

- Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất lượng và môi trường đối với việc sản xuất các sản phẩm từ cây cao su;

- Đào tạo và tư vấn các hệ thống quản lý theo ISO;

- Tư vấn thiết lập và kiểm soát vận hành các phòng thử nghiệm cao su cho các đơn vị sản xuất cao su;

- Thực hiện công tác giữ chuẩn cho ngành cao su và tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng cho các phòng thử nghiệm trong ngành cao su;

- Kiểm nghiệm, thử nghiệm mẫu cao su SVR, Latex cô đặc, Cao su lưu hóa và các sản phẩm gỗ cao su;

- Kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong ngành cao su;

- Bảo trì, sửa chữa thiết bị kiểm phẩm cao su;

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực cao su;

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 589 - (0274) 3 910 053

Số Fax

(0274) 3 534 589

Địa chỉ Email

tt.qlcl@rriv.org.vn