VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Trúc

 

Gồm 16 CB-CNV. Trong đó:

- Thạc sĩ: 02 người

- Kỹ sư: 08 người

- Kỹ thuật viên: 03 người

- Nhân viên kỹ thuật: 03 người  

 

Chức năng nhiệm vụ:

Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên 

Nghiên cứu tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn phép thử cao su thiên nhiên;

Tư vấn kỹ thuật cho phòng kiểm nghiệm mới;

Đào tạo nhân viên phòng kiểm nghiệm cao su khối, latex cô đặc và cao su lưu hóa;

Cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo trong ngành cao su;

Kiểm nghiệm chất lượng cao su khối (11 chỉ tiêu), latex cô đặc (14 chỉ tiêu) và cấp chứng chỉ kiểm nghiệm;

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý tính cao su lưu hóa (7 chỉ tiêu).

Phòng kiểm nghiệm tham chiếu trong Ngành cao su

Phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 063.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 589 - (0274) 3 910 053

Số Fax

(0274) 3 534 589

Địa chỉ Email

tt.qlcl@rriv.org.vn