VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

TT Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Trúc

 

Chức năng nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần trong việc thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng cao su thiên nhiên;

2. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh cây cao su;

3. Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất lượng cao su;

4. Đào tạo và tư vấn các hệ thống quản lý theo ISO;

5. Tư vấn trong việc thiết lập và kiểm soát vận hành các phòng kiểm nghiệm cao su cho các đơn vị sản xuất cao su trong nước;

6. Thực hiện công tác giữ chuẩn cho ngành cao su trong nước; tổ chức kiểm tra chéo, so sánh liên phòng cho các phòng kiểm nghiệm của các công ty cao su trong nước;

7. Kiểm nghiệm mẫu cao su SVR, Latex cô đặc, Cao su lưu hóa;

8. Hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm nghiệm ngành cao su;

9. Thực hiện các hợp tác nghiên cứ trong và ngoài nước về tiêu chuẩn – chất lượng cao su.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 589 - (0274) 3 910 053

Số Fax

(0274) 3 534 589

Địa chỉ Email

tt.qlcl@rriv.org.vn