VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Xưởng cao su tờ

 

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: KS. Nguyễn Duy Luân

Gồm 23 CB-CNV. Trong đó:

- Kỹ sư: 01 người

- Công nhân kỹ thuật: 22 người

 

Chức năng nhiệm vụ:

Sản xuất cao su tờ xông khói;

Tư vấn - Chuyển giao kỹ thuật sản xuất cao su tờ xông khói;

Bảo trì - Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Lai Khê.

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

Quốc lộ 13, Lai hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại

(0274) 3 534 589

Số Fax

(0274) 3 564 055

Địa chỉ Email

xuong.rss@rriv.org.vn