VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hoá nghiệm viên nhà máy chế biến cao su

 

Tổ chức đào tạo hóa nghiệm viên nhà máy chế biến cao su SVR, RSS (Phối hợp với TT. Quản lý Chất lượng Cao su thiên nhiên).

 

- Đối tượng sử dụng: Các doanh nghiệp sản xuất cao su trong và ngoài VRG.

- Điều kiện cung cấp:

+ Cơ sở vật chất: trang bị đủ các thiết bị Phòng hóa nghiệm nhà máy chế biến.

+ Nhân sự: trình độ văn hóa 12/12.

 

Thông tin liên hệ:

 

KS. Nguyễn Duy Luân

Phụ trách Xưởng Cao su tờ

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)353 4018

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: xuong.rss@rriv.org.vn