VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kiểm nghiệm cao su

 

- Kiểm nghiệm các loại chỉ tiêu đối với các loại mẫu cao su:

1. Mẫu cao su khối (SVR/TSR): Chất bẩn, Tro , Bay hơi, Nitơ, Po & PRI, Màu, Độ nhớt Mooney, Tốc tăng độ cứng ∆V, ∆P.

2. Mẫu latex cô đặc: TSC, DRC, NH3, VFA, trị số KOH, MST, pH, Chất đông kết, Cặn, Đồng, Mangan, Độ nhớt Brookfield, Axid Boric, Sức căng bề mặt.

3. Mẫu cao su lưu hoá (cơ lý): Biến dạng nén, Độ mài mòn, Khối lượng riêng, Độ tưng nẩy, Các tính chất ứng suất giãn dài khi kéo, Giới hạn giòn nhiệt, Nhiệt độ chuyển thủy tinh, Độ mỏi.

 

- Đối tượng sử dụng: Các công ty cao su trong VRG và công ty cao su tư nhân.

- Điều kiện cung cấp:

1. Mẫu cao su khối (SVR/TSR): Lấy mẫu theo hướng dẫn của Trung tâm (hoặc tham khảo TCVN 6086:1995 - mục 3) kèm phiếu gửi mẫu.

2. Mẫu latex: Lấy mẫu theo TCVN 5598:2007 kèm phiếu gửi mẫu.

3. Mẫu cao su hỗn hợp: Lấy mẫu theo TCVN 1592:2013 kèm phiếu gửi mẫu.

 

Thông tin liên hệ:

 

KS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Phó Giám đốc TT. Quản lý Chất lượng Cao su thiên nhiên

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 353 4589

Số Fax: (0650) 353 4589

Email: tt.qlcl@rriv.org.vn