VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Kỹ thuật chế biến cao su

 

 

Tư vấn kỹ thuật chế biến cao su phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 101:2002, TCCS 102:2002, TCCS 103:2002 và TCCS 104: 2009 (Phối hợp với TT. Công nghệ Cao su).

 

- Đối tượng sử dụng: Các doanh nghiệp trong và ngoài VRG.

- Điều kiện cung cấp: Các doanh nghiệp có nhu cầu mở nhà máy chế biến cao su, hoặc có nhu cầu thay đổi kỹ thuật chế biến phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 101:2002, TCCS 102:2002, TCCS 103:2002 và TCCS 104:2009.

 

Thông tin liên hệ:

 

KS. Nguyễn Duy Luân

Phụ trách Xưởng Cao su tờ

Địa chỉ: QL 13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650)353 4018

Số Fax: (0650) 356 4055

Email: xuong.rss@rriv.org.vn