VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hội nghị - Hội thảo

  Công nghệ sản xuất cao su tờ RSS tiểu điền

 

NỘI DUNG HỘI THẢO

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CAO SU TỜ RSS THUỘC DỰ ÁN KC.06 DA08/06-10