VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hội nghị - Hội thảo

  Hội nghị Kỹ thuật Ngành Cao su, tháng 7/2012

 

1. Báo cáo công tác bảo vệ thực vật năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam(ThS. Nguyễn Đôn Hiệu)

2. Kết quả một số thí nghiệm phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su(KS. Nguyễn Phương Vinh)

3. Đánh giá hiệu lực của chế phẩm gây rụng lá nhân tạo và hiệu quả phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cao su giao tán(TS. Nguyễn Anh Nghĩa)

4. Một số giải pháp kéo dài thời gian thu hoạch mủ trên vườn cây cao su kinh doanh đã đến tuổi thanh lý(KS. Trương Văn Hải)