VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Hội nghị - Hội thảo

  Rét hại cao su ở miền Bắc

 

Từ ngày 22/02/2008 đến ngày 08/3/2008, Bộ môn Giống thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam do Ths. Vũ Văn Trường, Ks. Trần Đình Minh đi công tác các tỉnh tây bắc nhằm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU RÉT CỦA CÁC GIỐNG CAO SU (dòng vô tính) và có một số kết luận

Rét gây hại đáng kể trên vườn cao su trong các đợt rét 2007-2008, mức độ thiệt hại phụ thuộc theo các yếu tố khác nhau:

Dòng vô tính (DVT): Toàn bộ các dvt đều bị thiệt hại do nhiệt độ thấp. Các dvt GT 1, IAN 873 và RRIV 1 có tính kháng lạnh khá nhất; trong khi PB 260 và RRIV 3 thì lại mẫn cảm nhất.

- Thiệt hại nặng tập trung trên cao su kiến thiết cơ bản (KTCB) 1 năm tuổi, và mức độ thiệt hại giảm ở tuổi lớn hơn.

...