VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Đề tài nghiên cứu

  Giai đoạn 2001 - 2005

 

Thống kê đề tài/dự án đã được thực hiện và hoàn thành giai đoạn từ năm 2001 đến 2005.

 

1.

Nghiên cứu các giải pháp KH-CN và thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu. (KC.06.09.NNKS. Mai Văn Sơn)

2.

Nghiên cứu chọn giống cao su thích hợp cho vùng Dự án Đa dạng hoá Nông nghiệp tại Tây Nguyên và miền Trung. (KS. Phạm Hải Dương)

3.

Xây dựng tiêu chuẩn cấp Ngành "Phương pháp lấy mẫu mủ cao su để phân tích các thông số sinh lý dùng trong chẩn đoán tình trạng sinh lý vườn cây khai thác". (KS. Nguyễn Ngọc Truyện)

4.

Nghiên cứu quy trình tưới vườn cao su khai thác từ nguồn nước thải đã qua xử lý của xưởng cao su tờ tiểu điền 1.000 tấn/năm. (ThS. Tống Viết Thịnh)

5.

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón Kali kết hợp với sử dụng chất kích thích Ethephon đến cao su khai thác dòng vô tính cao sản. (KS. Hoà Thiện Hải)

6.

Điều tra - phân vùng các bệnh hại chính trên dvt cao su PB 235 tại miền Đông Nam Bộ (KS. Nguyễn Thái Hoan)

7.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kích thích bằng khí ethylen (RRIMFLOW) trên vườn cao su khai thác. (ThS. Đỗ Kim Thành)