VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Đề tài nghiên cứu

  Năm 2011

 

Thống kê đề tài/dự án đã và đang được thực hiện trong năm 2011.

 

1.

Nghiên cứu chọn giống cao su thích hợp cho Tây Nguyên và Miền Trung. (ThS. Lê Mậu Túy) (*)

2.

Khảo nghiệm giống cao su thích hợp tại Campuchia. (ThS. Vũ Văn Trường) (*)

3.

Khảo nghiệm: Đánh giá hiệu lực chế phẩm gây rụng lá nhân tạo và hiệu quả phòng trừ bệnh phấn trắng trên vườn cây giao tán. (TS. Nguyễn Anh Nghĩa) (*)

4.

Nghiên cứu xây dựng phương pháp dòng hoá gốc ghép cây cao su bằng các kỹ thuật nuôi cấy mô. (ThS. Lê Thị Thùy Trang) (*)

5.

Nghiên cứu chế tạo nút chai dịch truyền bằng cao su thiên nhiên đạt yêu cầu Dược điển Việt Nam. (TS. Nguyễn Ngọc Bích) (*)

6.

Ứng dụng phương pháp chẩn đoán mủ sớm trong tuyển chọn giống cao su. (ThS. Đỗ Kim Thành)

7.

Nghiên cứu nhân giống vô tính cây cao su bằng phương pháp nuôi cấy mô. (ThS. Lê Thị Thùy Trang)

8.

Xây dựng các thông số kỹ thuật trong nuôi cấy mô cây cao su bằng phương pháp phát sinh phôi soma. (ThS. Lê Thị Thùy Trang)

9.

Lưu giữ nguồn gen cây cao su. (ThS. Vũ Văn Trường)

10.

Nghiên cứu chọn tạo giống cao su thích hợp cho các tỉnh Trung Bộ và miền núi phía Bắc. (ThS. Lê Mậu Túy)

   

(*) : Đã hoàn thành