VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Đề tài nghiên cứu

  Từ năm 2012 đến nay

 

Thống kê đề tài/dự án được thực hiện từ năm 2012 đến nay.

 

1. Nghiên cứu nhân giống vô tính cây cao su bằng phương pháp  nuôi cấy mô. Đề tài cấp Bộ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thanh. Thời gian thực hiện 2011-2013 (đã hoàn thành).

2. Nghiên cứu khả năng thay thế chất xúc tác Selenium sử dụng trong phương pháp Kjelhdahl để xác định hàm lượng Nitrogen của cao su tự nhiên. Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Thanh NgọcĐề tài cấp Nhà nước. Thời gian thực hiện: 2011 - 2014 (đã hoàn thành).

3. Chế tạo và nghiên cứu sự ảnh hưởng của Nano bạc lên tính chất của cao su thiên nhiên định hướng ứng dụng sản xuất găng tay cao su. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Duy. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện 2014-2015.

4. Xây dựng cơ cấu bộ giống cao su giai đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hải Dương. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2015 (đã hoàn thành).

5. Soát xét TCCS 104:2009 Quy trình chế biến cao su tờ xông khói RSS và TCCS 105:2009 Cao su tờ xông khói – Quy định kỹ thuật. Chủ nhiệm đề tài: Thái Hồng Khang. Đề tài cấpTập đoàn. Thời gian thực hiện 2016-2017 (đã hoàn thành).

6. Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp vườn cây cao su tiểu điền. Dự án Khuyến nông Trung ương. Chủ nhiệm dựu án: ThS. Lê Gia Trung Phúc. Thời gian thực hiên: 2017-2019 (đã hoàn thành).

7. Khảo sát đặc điểm hình thái, tính gây bệnh của nấm Fusarium trên cây cao su và đánh giá hiệu quả của một số thuốc trừ nấm. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đôn Hiệu. Đề tài cấp Viện.Thời gian thực hiện: 2017-2018 (đã hoàn thành).

8. Bảo tồn nguồn gen cây cao su tại Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Trường. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiên: 2016- 2020.

9. Thiết lập cổng thông tin trực tuyến chẩn đoán dịch hại trên cây cao su. Chủ Nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đôn Hiệu. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2017 -2018 (Đã hoàn thành).

10. Nghiên cứu tạo tuyển giống cao su năng suất mủ - gỗ cao thích hợp cho các vùng trồng chính tại Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Mậu Túy, TS. Trần Thanh. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2017- 2021.

11. Nghiên cứu ứng dụng chế độ cạo và phương pháp thu mủ phù hợp trong điều kiện thiếu lao động cạo mủ trên một số dòng vô tính cao su được trồng phổ biến trong sản xuất. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Năng. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2017-2020 (Đã hoàn thành).

12. Nghiên cứu hoạt chất thay thế carbendazim trong phòng trị bệnh hại cây cao su. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Nghĩa. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2017 - 2018 (Đã hoàn thành).

13. Chẩn đoán dinh dưỡng theo vùng, xây dựng liều lượng phân bón tối thiểu các vùng trồng cao su tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tống Viết Thịnh. Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2018 - 2020 (Đã hoàn thành).

14. Nghiên cứu thuốc chứa hoạt chất glufosinate ammonium thay thế thuốc chứa hoạt chất glyphosate trong quản lý cỏ dại trên vườn cao su. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phương Vinh.  Đề tài cấp Tập đoàn. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021 (Đã hoàn thành).