VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIET NAM

Đề tài nghiên cứu

  Giai đoạn 1990 - 2000

 

Thống kê đề tài/dự án đã được thực hiện và hoàn thành giai đoạn từ năm 1990 đến 2000.

 

1.

Nghiên cứu ứng dụng chế độ khai thác trên một số dòng vô tính mới PB 235, VM 515, VCV… tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

2.

Thử nghiệm bón phân theo phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng cho cao su kiến thiết cơ bản trên vùng đất đỏ Đông Nam Bộ.

3.

Nghiên cứu sử dụng cao su thiên nhiên Việt Nam vào công nghiệp: Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp từ cao su thiên nhiên dùng cho công nghiệp đắp lốp xe tải.

4.

Biện pháp tổng hợp phòng trừ bệnh cao su.

5.

Nghiên cứu và ứng dụng bón phân cao su theo chẩn đoán dinh dưỡng lá.

6.

Nghiên cứu sử dụng cao su thiên nhiên Việt Nam vào công nghiệp.

7.

Nghiên cứu phòng trừ bệnh chính hại cao su ở Việt Nam.

8.

Tạo giống cao su đa dạng phục vụ chương trình phát triển cao su 2000 - 2003.

9.

Xây dựng và triển khai cơ cấu bộ giống cao su địa phương hoá 2001 - 2003.

10.

Bảo vệ và cải tạo đất trồng bằng thảm phủ họ đậu trên vườn cao su kiến thiết cơ bản.

11.

Nghiên cứu chế độ khai thác cao su có hiệu quả.

12.

Nghiên cứu chẩn đoán sinh lý mủ cây cao su.

13.

Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sơ chế cao su.

14.

Điều tra phân vùng bệnh hại cao su.

15.

Nghiên cứu chọn giống cao su mủ - gỗ thích hợp cho vùng Bắc Trung Bộ và Miền Bắc.

16.

Nghiên cứu lai tạo giống cao su mới.